Trăng muôn thuở

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Trăng nh́n trên núi lạnh,

       Bạc t́nh tuyết gió sương

       Trời cao : sông núi cạnh,

       Phật Tánh : cận vô thường

*

             Trăng trăng bên triền núi,

             Ngh́n thu ẩn tuyết sương,

             Phủ dài không tiếc nuối,

             Ánh ánh, ánh như gương

*

       Như: như như Phật Tánh,

       Ṛng ră tự muôn đời

       Ẩn hiện trong phàm thánh

       Phút giây chợt tỏ ngời !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *