Có Không

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Có th́ hạt bụi mắt cay,

       Nhỏ như hạt cát chuyển lay đạo đời

*

             Không th́ Không có cuộc chơi,

       Không luôn vạn hữu đổi dời bể dâu

*

             Có th́ Phật Tánh tâm đầu,

       Thần thông diệu dụng dăi dầu tử sinh

*

             Không th́ Không đến vô t́nh,

       Trải vô lượng kiếp Không sinh ác hiền

             Không Không Không có một thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------