Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

("Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) "Không trụ vào đâu cả !"

II) Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định

III) Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

IV) Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

             (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

 

I) "Không trụ vào đâu cả !"

 

"Không trụ vào đâu cả !" không phải là triết lư, không phải là lư thuyết mà là thực hành. "Không trụ vào đâu cả !" là một Pháp thiền hành, một Pháp thiền hành đặc biệt. Là Tuyệt chiêu của Thiền Tông

 

Xem bài

       Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

 

Dàn bài của bài trên :

       1) "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh

       2) "Không trụ vào đâu cả !" là một Pháp thiền hành

       3) Chuyển ngữ chẳng phải là một câu thần chú

       4) Đối tượng : rốt ráo không đối tượng ; th́ Chủ thể : Kiến Tánh !

       5) Đại ư Kinh Kim Cang và Pháp thiền của Ngũ Tổ

       6) Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       7) Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       8) Luận "Không trụ"

       9) Nếu tâm ta "Không trụ vào đâu cả" . . .

       10) "Không trụ vào đâu cả" vắng mặt trong sự truyền dạy của Lục Tổ

       11) Làm thế nào để tâm ta có thể "Không trụ vào đâu cả" ??? _Mấu chốt của vấn đề

 

Thực hành

Nếu Tâm ta làm được chuyện

_"Không trụ vào đâu cả ! "

th́ ta Kiến Tánh

 

Sự Thực hành chỉ giản dị có thế.

Nhưng rất khó.

 

Vấn đề của sự Thực hành này

 

Vấn đề chính yếu là :

       "Không trụ vào đâu cả !" là như thế nào ?

       Cái tâm "Không trụ vào đâu cả !" là như thế nào ?

       Cái trạng thái của tâm "Không trụ vào đâu cả !" là như thế nào ?

       Làm thế nào để đặt tâm ta vào  trạng thái "Không trụ vào đâu cả?

 

Làm thế nào để đặt tâm ta vào  trạng thái "Không trụ vào đâu cả?

Câu hỏi này hành giả phải tự trả lời. Người thượng trí đại căn hay không là ở chỗ này.

Biết được và thực hành được vào tâm th́ Kiến Tánh

 

 

II) Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định

 

Xem bài

       Phương pháp làm lưng thẳng ra điều cần biết đ tu định

 

Dàn bài của bài trên :

       I) Tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh

       II) Tập Yoga đ bảo tồn sức khỏe

       III) Thẳng lưng : rất quan trọng

       IV) Thuật đ làm lưng thẳng ra (trước khi tập thiền định hay Yoga)

       V) Không thiền cũng ngồi thẳng lưng

       VI) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

       VII) Thuộc ḷng khẩu quyết

 

Thực hành

Xem phần IV của bài trên

Biên thêm phần Lưu Ư sau

Lưu Ư:

Ở giai đoạn 9, chỉ cần hơi ‘‘rướn thẳng lưng lên’’, không cố gắng rướn người lên quá mức

 

Phóng tác từ những động tác Yoga

Tôi biết Phương pháp này, trước khi tu tập thiền.

Năm 1976, tôi tập Yoga, từ những động tác Yoga tôi Phóng tác và tổng hợp lại thành Phương pháp này.

Phương pháp này tôi Thực hành đă 32 năm, c̣n thiền th́ 31 năm

 

 

III) Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

 

Xem bài

       Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

       ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 2 )

 

Dàn bài của bài trên :

       I) Giữ ngũ giới

       II) Tập thở chẳng phải là tập nội công

       III) Vài điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

       IV)Thuộc ḷng khẩu quyết !

       V) Thế ngồi

       VI) Thí nghiệm : khi thở vào th́ bụng ph́nh ra

       VII) Cách thức thở

       VIII) Thở cũng là thiền

 

Thực hành

Xem phần VII của bài trên

Ngoài ra, Thở cũng là thiền, nếu khi tập thở, ta có được ư thức :

_Khi thở vào ta biết rằng ta đang thở vào,

_Khi thở ra ta biết rằng ta đang thở ra.

_Quán tưởng đúng, không vọng tưởng trong khi ngưng hô hấp

 

Vài điều cần biết

_điều cần biết về điều kiện môi trường tu tập

_Giữ ngũ giới

_Thuộc ḷng khẩu quyết

_Thế ngồi và ngồi thẳng lưng

vv

xem bài trên

 

 

IV) Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

 

Pháp an tâm là tuyệt chiêu của Tổ Đạt Ma. Tuy nhiên cần biết rằng An tâm chẳng phải là Kiến Tánh

Xem bài

       Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

Dàn bài của bài trên :

       Câu chuyện giữa Tổ Đạt Ma và Thần Quang

       An tâm chẳng phải là Kiến Tánh

       Pháp an tâm này cực kỳ giản dị !

       Chỉ là một phẩm trợ đạo

       Cực kỳ giản dị mà rất cao siêu!

       Sắc thái Thiền Tông

 

Câu chuyện giữa Tổ Đạt Ma và Thần Quang

Pháp an tâm được diễn tả bởi câu chuyện giữa Tổ Đạt Ma và Thần Quang :

       Thần Quang :

             Tâm con không an, xin thầy an tâm cho con

       Tổ Đạt Ma :

             Ông đem tâm ra đây, ta an cho

       Thần Quang :

             Con t́m Tâm mà t́m không thấy

       Tổ Đạt Ma :

             Vậy là ta đă an tâm cho ông rồi !

Từ đó Thần Quang (tức Nhị Tổ Huệ Khả) biết Pháp an tâm.

 

An tâm chẳng phải là Kiến Tánh

 

An tâm chỉ là an cái vọng tâm, chẳng phải là Kiến Tánh. Tại sao biết ‘chỉ là an cái vọng tâm’ ? Bởi v́ nếu là Chân tâm, th́ đâu cần phải an nữa.

 

Thực hành

 

Ta có thể Thực hành pháp này như sau

_xoay ngược ư nghĩ của ta vào trong và t́m Tâm

_dĩ nhiên là ta t́m Tâm mà t́m không thấy

_tiếp tục t́m Tâm

_đến lúc nào đó, ta dừng lại và tự hỏi rằng tâm ta có an không ? và ta thấy tâm ta đă an.

_định ở chỗ tâm an này

 

Chỉ có thế. Giản dị có thế !

Do đó, tôi gọi là  tuyệt chiêu của Tổ Đạt Ma. Tuyệt chiêu v́ Giản dị vô cùng.

 

             (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

Tham khảo

       Không trụ vào đâu cả !

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Ngũ T Luc T : niệm niệm không tr !

       (Yếu ch thiền tông giải quyết vấn đ niệm)

       Đốn Ngộ cũng là tu !

       Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

       Luận ‘‘không trụ’’

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

       Luận ‘‘không trụ’’ 3

       Luận ‘‘không trụ’’ 4

       Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

       Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

       Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

       Phương pháp làm lưng thẳng ra điều cần biết đ tu định

       Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

       Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------