Sự Nghiệp 

 

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       ‘‘Những rắp bể trời xây sự nghiệp,

       Đâu ngờ thân thế lụy văn chương !’’ (1)

       Những tưởng tài năng thành sở dụng,

       Đâu dè bước bước gặp tai ương ! 

*

              Cũng nhờ bước bước gặp tai ương, 

              Nên rơ trần gian khổ mọi đường-

              Công danh vất bỏ buông, buông tất,

              Xây dựng thiền tâm, sáng suốt gương-

*

       Tam sinh hữu hạnh, gặp Thiền Tông,

       Tạo một toà Không, chất chứa ḷng

       Muôn sắc thanh hương, vùng tráng lệ

       Là đây Diệu Hữu, diệu Chân Không !

*

              Chân Không  Diệu Hữu chứa chan ḷng !

              Diệu Hữu là đây, sáng, tịnh, trong

              Diệu sắc diệu hương, vầng tú lệ

              Chân Không  Diệu Hữu chứa chan ḷng !

 

------------------------------

Chú thích :

(1) hai câu này của nữ sĩ Ngân Giang ( thi nhân tiền chiến) :

       Những rắp bể trời xây sự nghiệp,

       Đâu ngờ thân thế lụy văn chương ! 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *