Đôi Ḍng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đôi ḍng trong đục phàm vờn thánh,

             Dơi dơi thu ba, bút lệch nghiên

             Là bao dư lệ, bào dư ảnh,

             Trăng sáng sương thu, Tánh sáng Thiền

**

**

       Đôi ḍng Chân Vọng, tâm vờn Tánh,

       Nắng sớm yêu kiều , bướm lượn hoa

       Sao băng kẽ dọc, dư dư ảnh,

       Trăng sáng Tuyết Sơn, Tánh sáng nhà

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------