Đóa Không

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nhẹ nhàng in một Đóa Không,

       Trăm hoa ngh́n nhụy , vạn hồng kém tươi

*

             Tà tà ẵm cả đất trời,

       Trăm năm vượt khổ, muôn đời viễn du -

*

             Hư hư tịnh tĩnh h́nh thù,

       Trong muôn dáng điệu tịch u một Thiền !

*

--------------

Chú thích:

Bài thơ này ca tụng ‘Không’ , tuy nhiên , cần nhắc lại là ‘Không’ chẳng phải là chân lư, chẳng phải là mục đích Thiền Tông.

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------