Yêu 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

                Yêu thơ , yêu vạn cổ sầu !

        Yêu Thiền ta lại bắt đầu bỏ Thơ

                Bỏ luôn cả mộng lẫn mơ

        Bỏ trong tâm khảm, chẳng thơ chẳng sầu !

       

                Thiền hành , thiền ư, không lời

        Thiền Vô Biên Xứ đầy vơi tấc ḷng

                Thiền trong tâm khảm, thật trong

        Thiền ngoài, biến hóa không không vạn h́nh

       

                Yêu Thiền riết chẳng c̣n Thiền

        Ngược ḍng Thiền lư diễn Thiền thành thơ !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------