Trăng liễu nhân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Hôm nay trăng nở bên sườn núi,

       Lay lắt dương tà , gió hội hương

       Thổi bay vọng ngă, đâu hờn tủi

       Hướng Tánh la đà, diệu vợi phương !

**

**

             Hôm nay nguyệt sáng trên trần thế,

             Khóm khóm hoàng hoa, khóm khóm xinh !

             Liễu nhân cứ thế nào đâu kể,

             Trăng sáng nhân gian , Tánh sáng h́nh !

------------

Chú thích :

(*) liễu nhân

Kinh Đại Bát Niết Bàn :

_Phật Tánh  là liễu nhân chẳng phải sanh nhân.

(liễu nhân : như đèn soi sáng các vật,

sanh nhân : như hạt giống sanh ra cây c).

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *