Diễn tả lại, một cch khc, cc php thiền hnh . . . 3

( Qun V Ng theo Kinh V Ng Tướng )

 

L Anh Ch

__________________________________________

Dn Bi :

IX) Qun V Ng

1) V Ng = chẳng phải l Ta = chẳng phải l Ng

2) Qun rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta

3) V Ng v . . .

4) Người ta thường hiểu lầm ,dng lầm chữ Ng, V Ng

5) Rất dễ thấy V Ng . . .

6) Qun chiếu tiếp , để tiến tới sự dứt bỏ

7) Kinh V Ng Tướng

(Cn Tiếp)

__________________________________________

 

 

Dn Bi của 2 bi trước:

Bi 1:

Diễn tả lại, một cch khc, cc php thiền hnh đ ni đến trn Trang Nh Kiến Tnh (tnh đến ngy 1-10-2008) 1 ( "Khng trụ vo đu cả !" , Phương php lưng thẳng, Phương php tập thở , Php an tm của Tổ Đạt Ma) )

I)"Khng trụ vo đu cả !"

II) Phương php lm lưng thẳng ra v vi điều cần biết để tu tập thiền định

III) Phương php, cch thức tập thở _v thở cũng l thiền

IV) Php an tm của Tổ Đạt Ma

 

Bi 2:

( Php Bch Qun của Tổ Đạt Ma, Qun cc php l huyễn, St Na Định, Niệm niệm khng trụ (Ngũ Tổ) )

V) Php Bch Qun của Tổ Đạt Ma

VI) Qun rằng cc php l như huyễn

VII) St Na Định

VIII) Niệm niệm khng trụ (Ngũ Tổ)

 

 

IX) Qun V Ng

Qun V Ng, theo Kinh V Ng Tướng

 

1) V Ng = chẳng phải l Ta = chẳng phải l Ng

V Ng chẳng c nghĩa l "Khng c Ng" , m l "chẳng phải l Ta" , "chẳng phải l Ng".

Trong Kinh V Ng Tướng, Phật đ lập đi lập lại lời giải thch V Ng :

{{ - Ci ny khng phải của ti, đy khng phải l ti, ci ny khng phải l tự ng của tị }}

R rng rằng V Ng l "chẳng phải l Ta".

Vọng Tm l V Ng v Vọng Tm chẳng phải l ta. Ci "chẳng phải l ta" ny Phật gọi l V Ng.

Vọng Tm l V Ng. Ci m chng sinh tưởng l ta, thật chẳng phải l ta. Ci m chng sinh gọi l Bản Ng, Phật gọi l V Ng.

Thực trạng của (Vọng) Tm l V Ng _l chẳng phải l ta

Xem bi

Từ V Ng đến Chn Ng _con đường hợp l v hiển nhin !

 

 

2) Qun rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta

 

Qun rằng Sắc (thể xc) chẳng phải l Ta, chẳng phải l Ng

Qun rằng thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Ng

 

V Vọng Tm l thọ, tưởng, hnh, thức

Cho nn,

Qun rằng Vọng Tm chẳng phải l Ta, chẳng phải l Ng

 

 

3) V Ng v . . .

 

V Ng v v thường, khổ no v tạm bợ.

Trong Kinh V Ng Tướng (của Nhị Thừa), Phật đ dạy php qun như vậy :

 

a) Thn ny (Sắc) l v thường

Do v thường nn khổ no

Sắc l v thường, khổ no v tạm bợ, cho nn, Sắc chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta.

 

b) Thọ, tưởng, hnh, thức l v thường

Do v thường nn khổ no

Thọ, tưởng, hnh, thức l v thường, khổ no v tạm bợ, cho nn, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta.

 

Nhận xt :

a) Do qun chiếu như trn

(Sắc,Thọ, tưởng, hnh, thức l v thường, khổ no v tạm bợ,

cho nn,

Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta)

m thấy V Ng

 

b) Trong Phật Php, chữ Ng c nghĩa tốt , l Thường v Hạnh-phc (Tri với v thường, khổ no)

 

c) Trong Phật Php, chữ V Ng c nghĩa xấu , l v thường, khổ no

 

d) Trong Kinh V Ng Tướng , Phật chỉ ni

Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta

m Phật khng chỉ dạy : ci g l Ta ? ci g l Ng ?

 

Mi đến khi giảng Đại thừa, Phật mới chỉ dạy rằng :

ci Ta thật l Chn Tm, l Phật Tnh

 

 

4) Người ta thường hiểu lầm ,dng lầm chữ Ng, V Ng

 

R rng rằng theo Kinh V Ng Tướng,

V Ng l "chẳng phải l Ta".

Trong Phật Php, chữ Ng c nghĩa tốt , l Thường v Hạnh-phc (Tri với v thường, khổ no) [nhận xt b) ở trn]

Trong Phật Php, chữ V Ng c nghĩa xấu , l v thường, khổ no [nhận xt c) ở trn]

Nhưng, người đời (kể cả phần đng Phật Tử) thường hiểu lầm ,dng lầm chữ Ng, V Ng :

hiểu lầm rằng V Ng l "chẳng c Ng".

hiểu lầm rằng chữ Ng c nghĩa xấu , đnh đồng Ng với Bản Ng của tm l học

hiểu lầm rằng chữ V Ng c nghĩa tốt

 

Họ hiểu lầm đến mức tuyn bố rằng đắc đạo l đạt V Ng.

Sự thực th Thực trạng của (Vọng) Tm l V Ng _l chẳng phải l ta. Vọng Tm l V Ng v Vọng Tm chẳng phải l ta (thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta).

Chẳng thể ni người đắc đạo l đạt V Ng.

C thể ni người đắc đạo th thấy V Ng. (Thấy rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta)

 

Ci "chẳng phải l ta" ny Phật gọi l V Ng. Ci m chng sinh tưởng l ta, thật chẳng phải l ta. Ci m chng sinh gọi l Bản Ng, Phật gọi l V Ng.

 

 

5) Rất dễ thấy V Ng . . .

 

Ti nhận thấy rằng rất dễ thấy V Ng , rất dễ thấy rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta

C thể l hầu hết cc Phật Tử Thiền Tng đều dễ dng thấy rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta

Bởi v,

HiểuBiếtTinNhận Chn Tm l điều kiện cần thiết tối thiểu để tu theo Thiền Tng

 

(HiểuBiếtTinNhận Chn Tm l:

_Hiểu rằng ta v tất cả chng sinh đều c Chn Tm (tức Phật Tnh), rằng Phật Tnh của ta bnh đẳng với chư Phật, đều l Thường, Lạc, Ng, Tịnh.

_Biết rằng . . . (như trn).

_Tin rằng . . ..

_Nhận thức rằng, nhận ra rằng . . . )

 

Một khi ta đ HiểuBiếtTinNhận Chn Tm , th ta xem Vọng Tm l giả.

Tức l,

Ta dễ dng thấy rằng Sắc, thọ, tưởng, hnh, thức chẳng phải l Ta, chẳng phải l Tự Ng của ta

 

 

6) Qun chiếu tiếp , để tiến tới sự dứt bỏ

 

a) Thấy V Ng rồi, vẫn chưa giải thot.

Thấy V Ng chỉ l ci thấy của Tr Tuệ, cn giải thot l diệt được tham sn si

Cần phải khắc in ci Thấy V Ng vo tm để diệt tham sn si

 

Cho nn Thấy V Ng rồi,

cần Qun chiếu tiếp , để tiến tới sự dứt bỏ

 

b) Qun chiếu tiếp , để tiến tới sự dứt bỏ

 

Thấy V Ng rồi,

(Thấy rằng Ci ny khng phải của ta, đy khng phải l ta, ci ny khng phải l tự ng của ta )

Th Qun chiếu su xa, khắc in ci Thấy V Ng vo tm để nhm chn, dứt bỏ, khng luyến i sắc, thọ, tưởng, hnh, thức

(v do sự dứt bỏ ấy, được giải thot)

 

 

7) Kinh V Ng Tướng

 

Kinh V Ng Tướng :

{{Vậy như Tỳ Khưu nghĩ thế no, thn ny thường cn hay v thường?
- Bạch Thế tn, l v thường .
- Ci g v thường l khổ no hay hạnh phc?
- Bạch Thế tn l khổ nọ
- Vậy, c hợp l chăng nếu nghĩ đến ci g v thường, khổ no v tạm bợ với tưởng: Ci ny của ti, đy l ti, đy l tự ng của tỉ

- Bạch Đức Thế Tn, chắc chắn l khng hợp l.
- Cng một thể ấy, nầy hỡi cc Tỳ Khưu, thọ, tưởng, hnh, thức, đều l v thường v khổ nọ Vậy, c hợp l chăng nếu nghĩ đến ci g v thường, khổ no v tạm bợ với tưởng: Ci ny của ti, đy l ti, đy l tự ng của ti?
- Bạch đức Thế tn, chắc chắn l khng hợp l.
- Như vậy, ny hỡi cc Tỳ Khưu: Tất cả cc sắc, dầu ở qu khứ, hiện tại hay tương lai, ở bn trong hay ở ngoại cảnh, th kệch hay vi tế, thấp hn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức theo thực tướng của n

Ci ny khng phải của ti, đy khng phải l ti, ci ny khng phải l tự ng của tị Tất cả cc thọ, tưởng, hnh, thức, dầu ở qu khứ, hiện tại hay tương lai, ở bn trong hay ở ngoại cảnh, th kệch hay vi tế, thấp hn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức theo thực tướng của n -
- Ci ny khng phải của ti, đy khng phải l ti, ci ny khng phải l tự ng của tị Bậc Thnh đệ tử đ thng suốt php học thấy vậy th nhm chn sắc, thọ, tưởng, hnh, thức, dứt bỏ, khng luyến i những g khng đng ưa thch v do sự dứt bỏ ấy, được giải thot. Rồi tri kiến trở nn sng tỏ -
- "Ta đ được giải thot".

Vị ấy thấu hiểu rằng dng sanh tử đ chấm dứt, đời sống phạm hạnh đ được thnh tựu, những điều phải lm đ được hon tất vin mn, khng cn trở lại trạng thi ny nữa.

Đức Thế Tn giảng giải như vậy v cc Tỳ Khưu lấy lm hoan hỉ, tn dương lời dạy của Ngị .Khi Đức Phật thuyết xong thời Php, tm của năm vị tỳ khưu đều trở nn hon ton trong sạch, khng cn cht nhiễm .}}

*

*

* L Anh Ch *.

_____________

 

Tham khảo

Đại Kinh Kim Cang = Khng trụ vo đu cả !

Yếu chỉ Thiền Tng = Khng trụ vo đu cả !

Nguyn L Vượt Nhập v Ph Nhập

"Khng trụ vo đu cả ! " th Kiến Tnh tức th !

Ngũ Tổ v Luc Tổ : niệm niệm khng trụ !

(Yếu chỉ thiền tng v giải quyết vấn đề v niệm)

Đốn Ngộ cũng l tu !

Nhị Thừa trụ qun , ta khng trụ

Luận khng trụ

Luận khng trụ 2

Luận khng trụ 3

Luận khng trụ 4

Ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [1]

Ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [2]

Khng trụ vo đu cả ! thay v Ưng v sở trụ

Php thiền hnh "Khng trụ vo đu cả !"

Phương php lm lưng thẳng ra v điều cần biết để tu định

Phương php, cch thức tập thở _v thở cũng l thiền

Php an tm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

Php Bch Qun của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

Khng trụ vo đu cả !

St Na Định

Ngũ Tổ v Luc Tổ : niệm niệm khng trụ !

(Yếu chỉ thiền tng v giải quyết vấn đề v niệm

 

HiểuBiếtTinNhận Chn Tm l điều kiện cần thiết tối thiểu để tu theo Thiền Tng

Từ V Ng đến Chn Ng _con đường hợp l v hiển nhin !

Linh hồn, tức vọng tm, đi lun hồi

Phật Tnh chẳng phải l Đại Ng, chẳng phải l Tiểu Ng ; Phật Tnh, Chn Tm, vọng tm, linh hồn, Đại Ng, Tiểu Ng, V Ng , Tự Tm, Diệu Tm . . .

*

*

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com

Mục Lục Thơ Hoa

Mục Lục Thơ Mun Thiền

Mục Lục Thơ Tm

Mục Lục Thơ Trăng

Mục Lục Thơ x Thiền x

Mục Lục Thơ Xun Tết

 

Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục Kiến Tnh Thnh Phật

Mục Lục "Khng Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bi Xưa * Bi mới Kiến Tnh * Bi mới Trang LAnhCh *

---------------------------------------------------------------

*

Lin Kết TrangNh LAnhCh :

* Trang Chnh * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bi mới LAnhCh *