Thành

*

*

                         Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Ḷng dơi thiết tha Tâm, Thin,Tánh,

              Buông mi tơ ḷng, cnh cnh như -

**

                  Vô tâm, vô s, vô tư,

             By hoàng hôn by, tha dư by ḷng ?

**

**

              Cu Chân Vng, nước trong nước đục,

              Chn lam tuyn, mn lc s xanh -

**

                  Tánh Ta b phế sao đành,

             Da thi gian, đặng my thành Thành Tâm !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ Đặc Biệt      

       Mc Lc ThơHoa’

              Mục Lục Thơ họa thơ, lẩy Kiều

       Mc Lc Thơ ‘Muôn Thin

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mc Lc ThơTrăng

               Mc Lc Thơ ‘Vn Trăng

                     Mục Lục Thơ x Phật x

                            Mục Lục Thơ x Tánh x

       Mục Lục Thơ x Thiền x     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mc Lc ca Mc Lc Thơ

 

Mc Lc ‘‘Kiến Tánh Thành Pht’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mc Lc * Lun 1 * Lun 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hp Thư  * Ni kết Trang Nhà Pht Pháp Vit Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mi Kiến Tánh * Bài mi Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *