Huệ Mạng 

 

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Muôn năm Huệ Mạng nối dài,

       Muôn năm Huệ Mạng nối dài Tánh Ta ! (1)

              Vuông tṛn Phật Tánh là nhà,

       Vuông tṛn Phật Tánh, Ta Bà xiển dương-

**

**

              Xẻ đi muôn lư vạn đường,

       Một tâm thẳng tắp : Tịnh Thường Ngă Vui-

              Tâm này một Tánh trơn trui,

       Tâm này rạng rỡ tỏ tươi vạn nhà

**

**

              Ví như trăng thắm la đà,

       Suốt muôn năm một Tánh Ta diệu hằng ! (1)

 

Chú Thích:

(1) Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh"

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *