Cảnh Thiền

 

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Đêm đằm thắm, vàng rơi lả tả,

              Chân trời, mây vén lạ lùng trăng

*

                   Cúc mai đậm nét cùng măng,

            Như vui thiền đạo, như hằn khói hương

 

** **

** **

              Đêm như bén, một đường rảo bước,

              Ḷng nhiễm sương, ao ước canh tàn

*

                   Trăm năm hiếm ngộ như vàng,

            Ngh́n năm đại ngộ đạo tràng Tánh Tông ! (1)

*

                   Trăm năm muôn sự muộn màng,

            Ngh́n năm đại ngộ mịn màng Tánh Ta !  (2)

 

Chú thích :

 

(1) : Tánh Tông tức Thiền Tông (pháp môn Kiến Tánh)

(2) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh"

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *