Danh xưng Đại Trượng Phu  3

(Đại Trượng Phu, Anh Hùng, theo thế gian và Phật-pháp)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

[A] Tóm lược bài 1 :

I) Đại Trượng Phu , Quân Tử, Hiền Nhân, Anh Hùng và Hiệp Khách

II) Mặc Tử và Mạnh Tử, Đại Trượng Phu Đại Hiền

III) Anh Hùng và Anh Hùng dân tộc

IV) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong văn chương lịch sử

V) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong Phật-pháp

[B] Đại trượng phu và Đại Anh Hùng

VI) Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

VII) Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần 

VIII) Các vua Anh Hùng : vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Tống Thái Tổ, Đường Thái Tông ...

(C̣n Tiếp)

__________________________________________

Bài viết này bàn về ư nghĩa các từ Đại Trượng Phu, Anh Hùng, theo thế gian và Phật-pháp . Sau khi bàn về ‘Tŕnh Dục luận Đại trượng phu’ , về sự việc ‘ Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần’, tôi nói đến một số vua Anh Hùng ta và Tàu : vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Tống Thái Tổ, Đường Thái Tông ; và vài công nghiệp Anh Hùng của các vua ấy.

 

Dàn Bài Bài 1:

       Danh xưng Đại Trượng Phu !

I ) Kẻ sĩ

II ) Quân Tử

III ) Đại Trượng Phu

IV ) Quân Tử, nam nữ Đại Trượng Phu, Hiền Nhân . . .

V ) Đại Trượng Phu , Anh Hùng và Hiệp Khách

VI ) Mặc Tử và Mạnh Tử, Đại Hiền

VII ) Đại Trượng Phu trong Phật Pháp

VIII ) Cư sĩ đă Kiến Tánh, Đại Sĩ , Thượng Sĩ

IX ) Lư do của tôn hiệu Đại Trượng Phu

X ) Người tráng sĩ Thiền Tông

XI ) Đại Trượng Phu , Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Đại Trượng Phu , Quân Tử, Hiền Nhân, Anh Hùng và Hiệp Khách

Đại Trượng Phu là mẫu người lư tưởng đề ra bởi Mạnh Tử, với đức tính

Phú quư bất năng dâm
       Bần tiện bất năng di
       Uy vũ bất năng khuất
Quân Tử là mẫu người lư tưởng, mà Khổng Tử đă hệ thống hóa, theo những khuôn đạo đức của Kẻ Sĩ. Quân Tử là người có năm đức :Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Hiền Nhân tương đương với Quân Tử. Quân Tử là của Nho Giáo. Hiền Nhân là nói chung.

Nói cách khác, Quân Tử là Hiền Nhân của Nho Giáo.

 

Anh là vua loài hoa, Hùng là vua loài thú. Anh Hùng là kẻ có tài đức siêu quần !

Đại Trượng Phu và Hiệp Khách đồng nghĩa ; Hiệp Khách là kẻ Đại Trượng Phu đă chọn "nghề" làm Hiệp Khách !

 

 

II) Mặc Tử và Mạnh Tử, Đại Trượng Phu Đại Hiền

 

Mặc Tử ‘Kiêm thiện thiên hạ’ nhiều hơn Mạnh Tử, tận tâm tận lực cứu khổn pḥ nguy hơn Mạnh Tử nhiều. Học thuyết của Mặc Tử cũng rơ ràng v́ nhân loại : Mặc Tử mạnh dạn tuyên bố rằng những việc đánh thành chiếm đất của vua chúa chỉ là những vụ ‘ăn cắp lớn’, ‘ăn cướp lớn’

Mặc Giáo nêu cao Đại T́nh : t́nh yêu lớn với quốc gia, dân tộc, nhân loại. ( Người đạt đạo của Mặc Giáo, tuy thế , là Á Thánh chẳng phải là Thánh Nhân : v́ chưa đạt được ’Không’ ! )

 

Đại Hiền : Đại Hiền đạt đạo ở tŕnh độ trên Hiền Nhân và dưới Thánh Nhân . Đại Hiền c̣n được gọi là Á Thánh.

Mặc Tử và Mạnh Tử là bậc Đại Hiền ! C̣n môn đồ của Mặc Tử và Mạnh Tử là Đại Trượng Phu

 

 

III) Anh Hùng và Anh Hùng dân tộc

 

Anh Hùng thường dùng với nghĩa Anh Hùng dân tộc (kẻ gây được sự nghiệp lớn lao, có công lớn với quốc gia, hoặc kẻ đă hi sinh v́ tổ quốc)

 

 

IV) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong văn chương lịch sử

 

Do v́ Anh Hùng thường dùng để chỉ kẻ gây được sự nghiệp lớn lao, có công lớn với quốc gia, hoặc kẻ đă hi sinh v́ tổ quốc ; nên trong văn chương lịch sử, Anh Hùng cao cả hơn Đại Trượng Phu.

Nhưng trong Phật Pháp th́ khác . . .

 

 

V) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong Phật-pháp

 

Trong văn chương nhà Phật,

Đại Trượng Phu là Bồ Tát , cao cả hơn Anh Hùng...

 

 

[B] Đại trượng phu và Đại Anh Hùng

VI) Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

 

Xét lời luận của Tŕnh Dục , ba đức tính sau

_-không nỡ hiếp đáp kẻ dưới, không lấn át kẻ yếu

_-ân oán phân minh

_-tín nghĩa rơ rệt

điều kiện cần và đủ để là Đại trượng phu

Do đó,

Có thể dùng lời luận của Tŕnh Dục làm thước đo anh hùng, Đại trượng phu

Xem

162)        Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

 

 

VII) Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần 

Trong bài viết trên,

162)        Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

Tôi có nhận xét rằng :

Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần 

 

VIII) Các vua Anh Hùng : vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Tống Thái Tổ, Đường Thái Tông ...

 

a) Vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tổ dĩ nhiên là vua Anh Hùng ; Vua Lê Thái Tổ là Anh Hùng , Đại Trượng Phu nên không hề giết hại công thần 

Xem

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

b) Vua Lê Thái Tông,

Vua Lê Thái Tông , đương thời, được mệnh danh là vua Anh Hùng , kể sơ lược vài sự kiện Anh-hùng của vua:

_-Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, c̣n niên thiếu đă ngự giá thân chinh đánh Đông dẹp Bắc

_-Vua Lê Thái Tông hết ḷng với việc trị nước (theo Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống)

_-Vua Lê Thái Tông có đức của vua Thuấn xưa’ (theo Vũ Quỳnh)

Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là vua Anh Hùng , lại nhân từ cho nên đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn ; xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

c) Vua Tống Thái Tổ

Vua Tống Thái Tổ (Triệu Khuôn Dẫn) là vua Anh Hùng , vua nhân từ thường răn đe các tướng không được giết hại dân chúng.

Tống Thái Tổ không giết hại công thần : các tiểu thuỳết gia thường cho là Tống Thái Tổ giết hại công thần , nhưng chính sử th́ không.

Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn được các vơ tướng tôn lên ngôi, nhân v́ con của Chu Thế Tông (Sài Vinh) c̣n nhỏ tuổi ; chính v́ vậy, Triệu Khuôn Dẫn nghi ngờ các vơ tướng (cũng là em kết nghĩa của Triệu Khuôn Dẫn) , ông bèn dùng kế của Triệu Phổ, khuyến khích văn học, bỏ bê vơ học. Nhưng Triệu Khuôn Dẫn không giết hại những người em kết nghĩa, chỉ giải binh quyền của họ, cho họ quyền dân sự, cấp ruộng đất cho và hứa cùng họ kết thông gia, vui hưởng thái b́nh đời đời

Tống Thái Tổ đă trọng văn khinh vơ, đây là một lỗi lầm : nhà Tống suy yếu dần dần, bị người Nữ Chân chiếm nửa thiên hạ, rồi bị Mông Cổ tiêu diệt

 

d) Vua Đường Thái Tông

Đường Thái Tông là vua Anh Hùng : có hùng tài đại lược, lúc c̣n là Hoàng-tử đă thân chinh đánh Đông dẹp Bắc ; tuy Đường Cao Tổ là vua sáng nghiệp nhưng Đường Thái Tông là kẻ b́nh định thiên hạ.

Sử sách thường chép là đời Đường Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn.

Vua Đường Thái Tông có khuyết điểm : không những vua giết anh ruột (thái tử Kiến Thành) và em ruột (hoàng tử Nguyên Cát), mà cả 5 người con trai của Kiến Thành và 5 người con trai của Nguyên Cát .  Kiến Thành và Nguyên Cát đă chủ mưu đầu độc vua, nên hai người này bị giết th́ tạm hiểu được, nhưng giết 10 người cháu trai ruột th́ quả là tàn nhẫn. Vua lúc cuối đời có nói ‘Một đời trẫm tuy công lớn hơn tội, nhưng nếu đem so sánh với tận thiện tận mỹ th́ chẳng thể được’

(C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *