Vọng về Chân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ở trên đèo, vọng xa xa,

       Như nàng thiếu phụ nh́n ra biển chờ

*

             Vọng Phu khoảnh khắc ơ thờ,

       Đă ngh́n năm bấy, bấy tơ duyên t́nh !

*

             Dạt dào sóng nước đạm thanh,

       Nay hoàng hôn tĩnh, nọ đành bể dâu !

*

             Nh́n vào tâm khảm thâm sâu,

       Rời bao ân oán, vất sầu biển khơi !

*

             Vọng về Chân Tánh sáng ngời,

       Vọng về Chân Tánh, vợi vời Tánh Chân !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *