Muôn Thiền 21

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đại Thiền Tọa, rời xa động tĩnh (1)

             Thường Thiền hay, Phật Tính thấy hoài

*

                 Lạc Thiền : đại ngộ dư oai,

           Ngă Thiền Chân, chính tuệ đài thế gian !

**

**

             Chỉ Thiền thấy tràn lan thức giác,

             Luận Thiền chuyên bàn bạc Phật Tâm

*

                 Kiến Thiền là chứng Pháp Thân,

           Tánh Thiền ẩn ở thánh thần chúng sanh

                 Muôn Thiền một đóa chân thành !

------------

Chú thích :

(1) : Tổ Đạt Ma : rời  động và định là Đại Tọa Thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *