Muôn Thiền 20

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nguyệt Thiền nổi, lững lờ năm tháng,

             Nhật Thiền hùng, tỏ rạng muôn h́nh

*

                 Thiên Thiền bao quát tuyệt xinh,

           Địa Thiền vững chăi, đại t́nh, đại không !

**

**

             Biển Thiền bát ngát ḷng vô tận,

             Núi Thiền kiêu, đồng vận đất tṛn

*

                 Sông Thiền phát triển chẳng ṃn

           Suối Thiền réo rắt điệu non nước ḷng !

                 Muôn Thiền Diệu Hữu Chân Không !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *