Thiền tuyệt kỹ

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Đẳng đẳng Tâm Thiền , Thiền tuyệt kỹ

              Bạc bàng nẻo nẻo, nẻo tinh thần

              Ngộ Tâm, Tâm ngộ, Tâm ngơi nghỉ

              Đại sự viên thành, viên Tánh chân

**

**

       Đại sự Thiền hành,  Thiền vĩ đại

       Bên song nguyệt nở, nở  Tâm đăng

       Tâm đắc, đắc Tâm , Tâm tự tại

       Về Tâm, thấy Tánh , Tánh ngời trăng

----------

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *