Lâng lâng tuế nguyệt

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Vất hoàng hôn, nhặt hôn hoàng,

       Ngh́n sao nguyệt thắm muôn vàn, vàn thơ !

*

             Từ trời đất cứ vương tơ,

       Thế  nên châu lệ thành mơ, mơ sầu !

*

             Buông thanh sắc, chẳng mong cầu,

       Muôn ḍng tuế nguyệt , một câu lư thiền

*

             Ṿm trời chân-lư Phật-hiên,

       Sinh linh tỉnh giấc : viễn miên Tánh hằng !

             Lâng lâng tuế nguyệt , tâm đăng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *