Hải Uất Liên

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đóa Hải Đường tươi, mơn mởn ánh

             Trải hoa, vàng đất Uất Kim Hương

             Bồ Tát Liên Hoa, tâm vượt cảnh

             Như nàng nguyệt sáng vẹt mù sương

**

**

       Hải Đường, Kim Uất , Liên huyền diệu

       Thanh tịnh, tịnh tâm, áng Phật Quang

       Ví thử Tây Thiên cần biểu hiệu

       Là đây Tam Diễm , đại đài trang

------------

Chú thích:

Hải Uất Liên : là tên của ba loài hoa đẹp :

_-Hải Đường

_-Uất Kim Hương

_-Liên Hoa

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *