Lục Tổ nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" Tại sao ?

 

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Đoạn văn trong Pháp Bửu Đàn Kinh

II) Người nào đặng ư chỉ của đức Huỳnh Mai?

III) Lại hỏi "Phải Ḥa Thượng đặng chăng?"

IV) Ư nghĩa của câu nói của Lục Tổ : nên hiểu , chẳng nên ...

__________________________________________

 

Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, Lục Tổ nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" Tại sao  Lục Tổ lại nói điều vô lư như thế ? Như mọi điều viết trong sách, trong Kinh ;  ta chỉ cần đọc kỹ cả đoạn Kinh có câu nói đó th́ hiểu ...

 

 

I) Đoạn văn trong Pháp Bửu Đàn Kinh

 

==== == Pháp Bửu Đàn Kinh :

... Có một thầy tăng hỏi Đại Sư rằng: "Người nào đặng cái ư chỉ của đức Huỳnh Mai ?"

Sư rằng: "Người hiểu Phật Pháp đặng".

Bạch: "Phải Ḥa Thượng đặng chăng?"

Sư nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" ...   ==== ==

 

Chú Thích :

Đại Sư = = Ḥa Thượng = Lục Tổ

đức Huỳnh Mai = đức Hoàng Mai = Ngũ Tổ

(Hoàng Mai là nơi tọa lạc của Tứ Tổ và Ngũ Tổ, nhưng ‘đức Hoàng Mai’ là để chỉ Ngũ Tổ)

 

 

II) Người nào đặng ư chỉ của đức Huỳnh Mai?

... Có một thầy tăng hỏi Đại Sư rằng: "Người nào đặng cái ư chỉ của đức Huỳnh Mai ?"

Sư rằng: "Người hiểu Phật Pháp đặng" ...

 

Chú Thích :

a) "Người nào đặng cái ư chỉ của đức Huỳnh Mai ?". Câu hỏi này thật là đoảng ! Thật là ‘nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư !’

Sao lại là đoảng ? _-V́ Lục Tổ được đức Huỳnh Mai truyền ngôi Tổ, đương nhiên là một trong vài người chính ‘đặng cái ư chỉ của đức Huỳnh Mai’ (vài người khác là Huệ An Quốc sư và những người được Ngũ Tổ chỉ dạy mà Kiến Tánh )

lẽ thầy tăng muốn hỏi rằng Lục Tổ đă Kiến Tánh chưa ?

 

b) Lục Tổ rằng: "Người hiểu Phật Pháp đặng"

Lục Tổ có ư rằng: "Ông chẳng nên hỏi ‘Người nào đặng ư chỉ , Ông chỉ nên tự hỏi xem Ông có hiểu Phật Pháp, hiểu Thiền-tông hay không"

 

 

III) Lại hỏi "Phải Ḥa Thượng đặng chăng?"

 

Thầy tăng không hiểu ư Lục Tổ, lại hỏi "Phải Ḥa Thượng đặng chăng?". lẽ thầy tăng nhất định hỏi, cho đến nơi đến chốn, rằng Lục Tổ có Kiến Tánh chưa ?

Lục Tổ bèn phán : "Ta không hiểu Phật Pháp"

Lục Tổ có ư rằng: " Đă bảo : Ông chỉ nên tự hỏi xem Ông có hiểu Phật Pháp hay không, vậy mà Ông cứ nhất định hỏi ‘Người nào đặng ư chỉ’. Đă thế th́ ta chẳng nói nữa đâu ! "

 

 

IV) Ư nghĩa của câu nói của Lục Tổ : nên hiểu , chẳng nên ...

Luân lư của câu chuyện là :

 Lục Tổ có ư dạy rằng: nên hiểu Phật Pháp, chẳng nên ṭ ṃ hỏi "Người nào đặng cái ư chỉ của đức Huỳnh Mai ?" hoặc "Người nào đặng ngôi Tổ" 

Nói rộng ra :

 nên hiểu cách tu hành sao cho được Kiến Tánh, chẳng nên vấn nạn rằng Lục Tổ có Kiến Tánh chưa, rằng có ai đă Kiến Tánh chưa (vấn nạn như vậy vô ích, phải t́m hiểu cách tu hành sao cho được Kiến Tánh, từ lời dạy của Lục Tổ) ...

 

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Vô Ngă Tướng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

       Tứ Diệu Đế, Thích Thiện Hoa

 

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *