Tâm minh chứng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hay Vô Cực, khéo thẳng đường,

       So căn số Tánh, b́nh phương nguyên hàm !

*

             Tích phân dựng cảnh già lam,

       Chứng minh định lư, vào tham thoại đầu !

*

             Định đề Phật Tánh thâm sâu ,

       Công b́nh đẳng thức sang giàu Đại Không !

*

             Phương tŕnh Kiến Tánh làu thông,

       Chân Tâm đẳng đẳng, chứng trong minh hằng !

             Tâm minh , minh chứng  Tuệ Đăng !

------------

Chú thích :

(*) : Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học.

_Tánh ( viết hoa) tức Tánh Ta ( viết hoa),  tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

_trên đại học có một môn Toán gọi là Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , môn này có mệnh đề sau:

       Hai đường thẳng song song gặp nhau ở một điểm lư tưởng gọi (đại) là Vô Cực ( Vô Cực chớ chẳng phải là +VôCực hay -VôCực)

_ Định đề Phật Tánh : những chân lư liên quan đến Phật Tánh. Trong loạt bài Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông, tôi có trích lựa 9 Định đề Phật Tánh từ Kinh Phật.

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *