Gi Lay 4

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Gi lay , Vọng Ng bời bời,

Gi lay mun cảnh bồi hồi bấy Tm

*

Gi lay tng trc r rầm,

Gi lay , mai cc lầm bầm uốn quay,

*

Gi lay, Vọng Ng no hay,

Mnh mang vũ trụ chuyển xoay lun hồi !

*

Dng sng i cứ nổi tri,

Gi lay , bến Ng đắp bồi bờ m-

*

Tm can tr tuệ tỉ t,

Đu ngờ Phật Tnh bờ đ đy lng !

*

*

Trang Nh Kiến Tnh www.kientanh.com

Mục Lục Thơ AiBảo GiLay

Mục Lục Thơ Đặc Biệt

Mục Lục Thơ Hoa

Mục Lục Thơ họa thơ, lẩy Kiều

Mục Lục Thơ Mun Thiền

Mục Lục Thơ Tm

Mục Lục Thơ Thiền Ton

Mục Lục Thơ Trăng

Mục Lục Thơ Vạn Trăng

Mục Lục Thơ x Phật x

Mục Lục Thơ x Thiền x

Mục Lục Thơ Xun Tết

 

Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục Kiến Tnh Thnh Phật

Mục Lục "Khng Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nh Phật Php Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bi Xưa * Bi mới Kiến Tnh * Bi mới Trang LAnhCh *

---------------------------------------------------------------

*

Lin Kết TrangNh LAnhCh :

* Trang Chnh * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bi mới LAnhCh *