Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

(Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Tâm Kinh

II) Tạm dịch 

III) Quán chiếu ch chẳng phải là triết

IV) Pháp Quán

V) Quán cho đến rốt ráo không

VI) Thấy rốt ráo không

VII) Giải thoát

       1) Lúc nào cũng thấy rốt ráo không

       2) Thấy rốt ráo không, nên dứt b

VIII) Từ ‘cuộc đời là bể khổ’ đến ‘tất cả sự sự là không’

__________________________________________

 

 

I) Tâm Kinh

 

Quán T Tại B tát hành thâm Bát Nhă Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đ nhất thiết kh ách.

 

Lợi t! Sắc bất d không, không bất d sắc; sắc tức th không, không tức th sắc; th, tưởng, hành thức diệc phục như th.

 

Lợi t! Th chư pháp khôngớng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Th c không trung sắc, th, tưởng, hành, thức; nhăn, nhĩ, t, thiệt, thân, ư; sắc, thanh, hương, v, xúc, pháp; nhăn giới năi chí ư thức giới; minh diệc, minh tận, năi chí lăo t, diệc lăo t tận; kh, tập, diệt, đạo; trí diệc đắc. Dĩ s đắc c

B Đ Tát Đỏa y Bát Nhă Ba la mật đa c, tâm quái ngại, quái ngại c; hữu khủng b, viễn ly điên đảo mộngởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhă Ba la mật đa c, đắc A Nậu Đa La Tam miệu Tam B đ .

C tri Bát Nhă Ba la mật đa, th đại thần chú, th đại minh chú, th thượng chú, th đẳng đẳng chú, năng tr nhất thiết kh, chơn thật bất .

C thuyết Bát Nhă Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

       Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, B đ tát ha.

 

 

II) Tạm dịch 

 

Quán t tại b tát hành thâm Bát nhă ba la mật đa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi kh ách.

 

Này ông Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ; sắc tứckhông, không tức là sắc. Thởng hành thức cũng đều như vậy.

Ông Lợi Phất, các pháp thật khôngớng, không sinh không diệt, khôngkhông sạch, không thêm không bớt. Thế nên không-trung không sắc thởng hành thức, không nhăn nhĩ t thiệt thân ư, không sắc thanh hương v xúc pháp, không nhăn giới cho đến không ư thức giới, không minh s diệt tận của minh, cho đến không lăo t s diệt tận của lăo t, không kh tập diệt đạo, không trí, không đắc, không  s đắc.

B tát y theo Bát nhă ba la mật đa nên tâm không b chướng ngại, không b chướng ngại nên không khiếp s, ĺa xa mộngởng điên đảo, đạt được Niết Bàn. Chư Phật ba đời  y theo Bát nhă ba la mật đa nên được thượng b đ.

Do đó biết Bát nhă ba la mật đa là bài chú rất thần diệu : bài chú rất sáng chói, bài chú thượng , đẳng đẳng, tr được hết thảy kh năo ; chắc thật, không ngụy.

Nên nói chú Bát nhă ba la mật đa :

       Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, b đ, tát ha.

 

Lưu Ư

Bản dịch này tương t như hầu hết các bản dịch khác , ch khác một điểm cực k quan trọng đó là chkhông-trung

Tôi dùng chkhông-trung’ đ dịch . . . ‘không-trung’ của bản phiên âm ch Hán.

Thiếtởng dịch như vậy mới đúng, bởi mục đích là thấy chínhkhông-trungkhông sắc thởng hành thức  vv . . .; ch dịchChân Không (như những bản dịch chính thức) th́ ư nói rằng trongkhông-trung’ lại không thấy như vậy.

 

 

III) Quán chiếu ch chẳng phải là triết

 

Phật Pháp có mục đích là Giải thoát với 84000 Pháp môn.

Theo Phật Pháp tức là mong muốn Giải thoát

Tu theo Phật Pháp tức là thực hành để đạt Giải thoát

Tu theo Phật Pháp chẳng phải là triết lư về cuộc đời, về vũ trụ.

Mà là sự thực hành

 

Cụ thể là Tâm Kinh :

       Tâm Kinh chẳng phải là triết lư, mà là sự thực hành ; thực hành Tâm Kinh là Quán chiếu

Quán chiếu như thế nào ?

 

 

IV) Pháp Quán

 

Quán rằng năm uẩnkhông

Quán rằng sắc tứckhông, không tức là sắc ; thởng hành thức cũng đều như vậy.

Quán rằng các pháp không sinh không diệt, khôngkhông sạch, không thêm không bớt.

Quán rằng không-trung không sắc thởng hành thức, không nhăn nhĩ t thiệt thân ư, không sắc thanh hương v xúc pháp, không nhăn giới cho đến không ư thức giới.

Quán rằng không minh s diệt tận của minh

Quán rằng không lăo t s diệt tận của lăo t

Quán rằng không kh tập diệt đạo, không trí, không đắc, không  s đắc.

 

 

V) Quán cho đến rốt ráo không

 

Quán theo Tâm Kinh là Quán cho đến rốt ráo không

Bởi ta quán cho đến

        không minh s diệt tận của minh

        không lăo t s diệt tận của lăo t

        không kh tập diệt đạo, không trí, không đắc, không  s đắc.

 

 

VI) Thấy rốt ráo không

 

Quán cho đến rốt ráo không

       để Thấy rốt ráo không

 

 

VII) Giải thoát

 

1) Lúc nào cũng thấy rốt ráo không

Nếu cái ǵ cũng thấy là không, ngay đến khổ cũng thấy là không ! th́ đâu khổ nữa.

Bởi vậy,

       Lúc nào cũng thấy rốt ráo không th́ Giải thoát

 

2) Thấy rốt ráo không, nên dứt b

Thấy rốt ráo Không’, để nhàm chán, dứt b, không luyến ái các pháp.

       ( do s dứt b ấy, được giải thoát)

 

(Phật dạy trong Kinh Ngăớng : ‘‘dứt b, không luyến ái những không đáng ưa thích do s dứt b ấy, được giải thoát.’’)

 

 

VIII) Từ ‘cuộc đời là bể khổ’ đến ‘tất cả, sự sự là không’

 

Từ ‘cuộc đời là bể khổ’ :

       V́ Phật Tử thấy ‘cuộc đời là bể khổ’ nên mới tu tập để thoát ‘bể khổ’

       ‘cuộc đời là bể khổ’ là thực trạng của cuộc đời

       thấy ‘cuộc đời là bể khổ’ là điều kiện tiên quyết để tu hành

 

đến ‘tất cả, sự sự là không’

       Quán theo Tâm Kinh  Quán cho đến rốt ráo không

       quán ‘tất cả, sự sự là không’

       đ thấy ‘tất cả, sự sự là không’

       Thấy ‘tất cả, sự sự là không’ là hậu quả, thành quả của pháp Quán theo Tâm Kinh

 

‘tất cả, sự sự là không’ là giải pháp cho ‘cuộc đời là bể khổ’

 

Nhắc lại : giải pháp cho ‘cuộc đời là bể khổ’ này là một sự tu tập, ch chẳng phải là triết

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

       Tứ Diệu Đế, Thích Thiện Hoa

 

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *