Lượng Giác Tánh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nhẹ nhẹ bước, thiền tâm lư toán

             Se sẽ âm, tiếp tuyến Phật Cầm

*

                Duyên quĩ đạo, nghiệm số nhân

          Vào ra Lượng Giác , hiển Chân Tâm này

**

**

             Thiền Vô Cực, tâm tầy tâm Giác

             Vô Cực Thiền, minh phát đất tâm

*

                Rời xa quĩ tích mê lầm

          Luân hồi bỏ lại, nghiệm thầm hàm nguyên

             Thiền tâm lượng Giác, Tánh, Thiền !

------------

Chú thích:

Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán.

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *