Vạn Trăng 9

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng ngà là bạn canh trường,

       Trăng trắng thao thức đảm đương nhung là

*

             Trăng thanh ấp ủ Tánh Ta,

       Trăng vàng lả lướt thướt tha canh dài !

*

             Trăng ḷng một thể muôn loài,

       Trăng Trí tỏ rạng vượt ngoài bến mê

*

             Trăng treo trỏ một nguyện thề,

       Trăng liềm cung tiễn bờ đê thế t́nh !

             Vạn Trăng một Tánh tuyệt xinh !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *