Vạn Trăng 8

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đêm khuya rừng trúc bộn bàng,

       Trăng t́nh tỏ rạng, Trăng vàng tỏ tâm

 

             Đôi lời nhắn nhủ âm thầm,

       Ví von bao ngả lần khân đáy ḷng

 

             Trăng thơ gợi tiếng, tiếng Không,

       Trăng treo tựa cửa ngóng trông mành mành

 

             Trăng Tánh huệ mạng rành rành,

       Sáng soi muôn pháp, một ngành Thiền Tông

             Vạn Trăng dơi dơi Có, Không !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *