Muôn Thiền 19

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thi Thiền tứ, lâng lâng diệu lư,

             Họa Thiền tranh, vầy kỹ thuật tinh

*

                 Cầm Thiền trầm bổng muôn thanh,

             Kỳ Thiền duyệt trí, lặng thinh tánh t́nh

**

**

             Vườn Thiền rộ, tuyệt xinh vạn định

             Trang Thiền thanh, an tĩnh nhă lan,

*

                 Đảo Thiền bát ngát, bạt ngàn

             Xứ Thiền định quán, điểm trang tấc ḷng

                 Muôn Thiền muôn đóa, đóa trong !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *