Muôn Thiền 18

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hoàn Thiền : thập-bát-không quán chiếu ,

             Toàn Thiền theo tông biểu Đạt Ma

*

                 Không Thiền khéo nhẹ tâm nhà,

             Trụ Thiền ‘‘chẳng trụ’’ : mới là Phật Tâm !

*

*

             Yếu Thiền chỉ tu tầm Tự Tánh,

             Chỉ Thiền sao vào cảnh Phật Đà

*

                 Thiền Thiền Tông, một Tánh Ta

             Tông Thiền phương tiện khéo là Ngộ nên !

                 Một thành, thành đạt Muôn Thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *