Canh trường

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thao thức nhẽ, canh tàn đă lụn,

             Lại đ̣i phen nát vụn can tràng

*

                 Thế nhân muôn sự : ngỡ ngàng,

           Bỏ trăm năm, quyết một đàng Tánh Tông !

**

             Ngao ngán sự, một ḷng xuất thế,

             Thành tâm nên, vạn thể như như,

*

                 Luyện tâm : vô sự, vô tư,

           Kéo canh trường cũng được dư mối thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *