Cái H́nh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Vốn tựa hư không chẳng có h́nh !

             Dần dà lượm cả Sắc và Thinh

             Theo đà h́nh bóng âm vang tiếng,

             Cứ ngỡ là TA, đọa Hữu T́nh !

**

**

       Bể khổ vấn vương bởi cái h́nh,

       Lại v́ luyến ái, chẳng tâm minh

       Ưng Vô Sở Trụ, th́ xong hết , (1)

       Một nhảy liền vào Phật Tánh linh !

-------------

Chú thích:

(1) : Ưng Vô Sở Trụ ( Kinh Kim Cang) = Không trụ vào đâu cả !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *