Vạn Trăng 7

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng liềm như thể loan cung,

       Dường như nơ tiễn lại trưng vẻ kiều

*

             Trăng tṛn sao thật đáng yêu,

       Thênh thang chóp núi, phiêu diêu Khảm Đoài

*

             Trăng thơ gạch nối canh dài,

       Chan hoà sông núi, gánh cài bờ mê

*

             Hạ tuần Trăng vốn chữ C,   (1)

       Như dường hấp thụ nhiêu khê bến bờ

*

             Trăng tâm nào có vọng mơ,

       Trăng ḷng là Tánh là thơ diễn thiền (2)

             Vạn Trăng tỉnh giấc thùy miên !

-------------

Chú thích :

(1):

       Trăng liềm thựơng tuần , h́nh chữ D

       Trăng tṛn : dĩ nhiên h́nh chữ O

       Trăng liềm hạ tuần , h́nh chữ C

 (2): Tánh ( viết hoa) : tức Tánh Ta ( viết hoa) , tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *