Tiết Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tết là Nguyên-đán Tiết Thiền

       Mênh mang b́ển Trí như nhiên xuân ḷng

*

             Chúc cho được đến Tâm Thông

       Thênh thang sự sự, Chủ Ông, vương hoàng !

*

             Chúc cho Phúc Lộc song toàn

       Phúc nơi cơi thế lan tràn thiền tâm

*

             Chúc cho Phật Tánh, Pháp-âm

       Hiện trần gian , ngự sâu thâm cơi này

             Chúc cho Phật-pháp vững dầy !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ThơHoa’

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Mục Lục ThơTrăng’

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *