Tâm Thiền chuyển

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm Thiền ngồi tựa vách,

             Tâm Thiền đi dặm khơi

             Tâm Thiền là trong sạch,

             Chan chứa, tâm đầy vơi

**

       Tâm Thiền ngoài dục lạc,

       Tâm Thiền chẳng vẽ vời

       Tâm Thiền như tượng tạc,

       Thung dung và thảnh thơi

**

             Tâm Thiền nhảy một cái

             Tâm Thiền vượt dặm khơi

             Bỗng chốc rời quan ải,

             Không trụ, nhập Tánh ngời !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------