Muôn Thiền 17

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thuyền Thiền vững, sông hồ lướt tiến,

             Thiền nhanh, đưa tiễn Vọng Tâm

*

                 Bộ Thiền bước bước thâm trầm,

             Xa Thiền yên ổn sâu thâm diệu hành

*

*

             Hồ Thiền rộng , rành rành bốn bể,

             Sông Thiền trong, gương thể như nhiên

*

                 Biển Thiền bát ngát mọi miền,

             Ao Thiền cô đọng một thiên Tánh thường !

                 Muôn Thiền nhắm một Tâm-vương !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *