Muôn Thiền 16

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ẩn Thiền náu, mười lăm năm lẻ,

             Hiện Thiền hành, muôn vẻ tú thanh

                 Pháp Thiền quán định rành rành,

           Mầu Thiền như thể kẽ mành ấp trăng !

**

**

             Nguyên Thiền lư, giăng giăng hành sự,

             Thiền nguyên, tôn tử Đạt Ma

                 Đại Thiền do ở Tánh Ta

           Ngộ Thiền phút chốc như là là như . . .

                 Muôn Thiền khéo vượt Thái Hư !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

      

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *