Hậu Đ́nh Hoa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Bên sông hát xướng : hậu đ́nh hoa !

             Vọng Ngă hoang đàng cũng một Ta

             Theo sắc, theo thinh và lục dục,

             Chu toàn kiếp sống cơi trường sa !

**

**

       Bên sông định quán , núi duyên hồng,

       Pháp Bảo Đàn Kinh, có có không

       Theo về Chân Ngă, Không thành Có,

       Sự sự hài ḥa, tâm Tánh thông !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------