Đại Thành

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hay thấy thiền hành là đại sự

             Và không ngơ ngẩn mộng đơm hoa

             Đường đến Chân Tâm không một chữ

             Tánh nhà Tánh thực, thể như là. . .

**

**

       Thiền hành đại sự thanh cao diễm

       Nấn ná sương mai, Nhật điểm hồng

       Chuyển ngữ xuyên mù như bảo kiếm

       Sát na về bến : đại thành, thông !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ThơHoa’

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Mục Lục ThơTrăng’

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *