Tánh hài ḥa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chẳng phải t́nh ta, Tự Tánh thôi,

             Thênh thang tâm ư thả lưng đồi

             Lèo tèo gió dại đ́u hiu thổi,

             Như lộng trăng vàng, Tánh nổi trôi

**

**

       Nguyệt điện hài ḥa dẫu cách xa,

       Bao nhiêu khung cảnh, chỉ tâm nhà

       Chan ḥa ánh thắm thiu thiu gió,

       Ngoạn tịch dương hề, một Tánh Ta !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------