Liên Hoa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hoa người quân tử, hoa Bồ Tát

             Thanh đạm tự nhiên, ướm nhụy vàng

             Hoa vốn thanh tao, miền thiện ác

             Vượt bùn, vươn nhẹ, lửng cao sang

**

**

       Quân tử diễm hoa, hoa Phật Tử

       Là tâm tạo tác, Đại thừa tông

       Lân phụng thế nhân duyên đại sự

       Đường đường chánh khí, Phật-tâm ḍng

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------