Vừa & Tiếng

 

 

                    Vừa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Như thể ngủ yên không tạo tác,

             Là đây Phật Tánh tự ngh́n xưa

             Cô tịch không gian mùa lác đác

             Vằng vặc muôn thu, một Tánh vừa

 

 

                    Tiếng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đỉnh núi trăng treo, gió thoảng Tâm,

              Tiếng ḷng vương đọng, tiếng th́ thầm -

             Thiền khách đèn Tâm hay quán chiếu,

             Lắng nghe Vọng Ngă , tiếng ́ ầm !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------