T Bách Trượng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             người bách b xuyên dương (1)

       Bách Trượng tâm vương hiển bày

*

             Chồn tinh cũng đến học thầy (2)

       ‘‘Không lầm nhân qu !’’ khéo tầy, khéo phân

*

             Cao trăm trượng, tựaờng vân (3)

       Thanh qui chế đ ṭng lâm đ đời (4)

*

             Ng nh cái lũ vịt trời (5)

       Bay qua đi mất, đầy vơi L Thường

             Không ô nhiễm, Tánh một chương ! (6)

 

(1) ‘bách b xuyên dương’ : thời Đông Chu ớngỡng Do nổi tiếng là đứng cách trăm ớc , th bắn tên trúng xuyên cành dương.

(2) ‘‘T Bách Trượng đ h ly’’

Mỗi ngày Sư (Bách Trượng ) thăng ṭa thường một c già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi c không đi. Sư mới hỏi

"Ông c̣n muốn hỏi ?".

C già đáp :

"Tôi chẳng phải thân người. Đời trước tôi vốn làm tr tŕ. người tham học hỏi tôi : "Bậc đại tu hành c̣n rơi vào nhân qu không?". Tôi đáp :‘‘Không rơi nhân qu’’ ("Bất lạc nhân qu"), nên b đọa làm thân H tinh (chồn) đă năm trăm năm. Nay xin Ḥa Thượng t bi ch dạy đ tôi được giải thoát thân chồn.

nói : "Ông hỏi lại ta ".

C già bèn hỏi : " Bậc đại tu hành c̣n rơi vào nhân qu không?".

nói : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

C già bèn đảnh l thưa rằng : "Nay nương đại ngôn của Ḥa Thượng, tôi đă siêu thoát thân H, tôi hang sau núi, xin Ḥa Thượng lấy l tống táng theo nhàcho".

 

(3) ‘Cao trăm trượng’ : nơi tọa lạc của thiềnsư, là trên núi cao trăm trượng, do đó mới gọi ngàiBách Trượng

(4) Thanh qui chế đ ṭng lâm đ đời :

T Bách Trượng là người đă đặt ra ‘Bách Trượng Thanh qui’, ṭng lâm của Thiền-tông t đó đến nay vẫn theo qui chế này.

(5)’ Ng nh cái lũ vịt trời’ :

Một hôm sư(Bách Trượng) theo hầu T, một bầy vịt trời bay qua,

T nói :"Là vậy?"

nói : "Vịt trời". T nói : "Đi đâu rồi?" - Sư nói : "Bay qua rồi". T bèn quay lại nhéo mũi Sư một cái, Sư đau la thất thanh. T nói : "Sao nói bay qua rồi!".

Nghe vậy, Sư Ng.

(6) ‘Không ô nhiễm, Tánh một chương !’

T Bách Trượng thường dạy :

       Tâm Tánh nhiễm

       Vốn t viên thành

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------