Thời Gian

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Lững lờ tuế nguyệt nổi trôi,

       Lạnh lùng lặng ngắm: lôi thôi tháng ngày !

*

             Thời gian bước, phút giây tầy,

       Một giây đại ngộ, từ đây thanh nhàn

*

             Thời gian tựa, tựa thời gian,

       Trăng ngà soi bóng, thênh thang quán hành

*

             Nên đại sự, được tung hoành,

       Sáng soi Chân Ngă, vĩnh thanh . . . không lời !

             Thời gian tựa Tánh ngời ngời.

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------