Thành Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thành Tâm lánh cuộc đời náo nhiệt,

             Nhà Tánh Tông, hào kiệt nương thân

                 Thành Tâm bỏ Vọng về Chân,

           Vui ḷng từ khước cơi trần bể dâu

**

**

             Thành Tâm hướng tâm đầu Phật Tánh,

             Tŕ Kim Cang, đại cảnh viên thành

                 Thành Tâm muôn sự công thành,

           Dốc ḷng dơi bước, ứng hành tĩnh thanh

                 Thành Tâm ấy, một Tâm Thành !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------