Phật Đản

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Như như tỉnh tĩnh tấc phân ḷng

             Lai chuyển sơn hà, tứ đại Không

             Đản trí Bồ Đề, nên Diệu Giác,

             Sanh trong Tự Tánh, Đại-thừa ḍng

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------