Nụ Phật

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Trăng vàng như như cảnh

       Gương nước dường lung linh

       Hài ḥa phàm với thánh

       Mặt nước dáng kiều trinh

**

             Trăng vàng in suối thác

             Hoa lệ chốn đào hoa

             Cát bụi vùi đài các

             Ta về Tánh thực Ta

**

       Trăng vàng như như Tánh

       Đào hoa trời rợp hoa

       Gương nước gương hiền thánh

       Tâm đơm Nụ Phật nhà

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------