Muôn Thiền 15

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thiền Kiếm, tung hoành trong đục,

             Thiên Thiền , ta thoát tục lên tiên

*

                 Trường Thiền ấp ủ bao niên,

             Kiếm Thiền, Kiếm-sĩ triền miên Tánh t́m !

*

             Khéo Thiền dụng, chẳng hiềm mưu chước,

             Dùng Thiền hay : an trước bày sau

*

                 Phương Thiền để giải muôn sầu,

             Tiện Thiền tùy ư, đó đâu mịn màng !

                 Muôn Thiền nở rộ đạo tràng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------