Muôn Dặm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đường Muôn Dặm, trăng vừng sáng tỏ ,

             Cơi trời mây , đây đó ứng tâm

*

                 Theo nguyên lư , chẳng mê lầm,

           Nhọc thời gian , những âm thầm không gian !

*

             Lẹ lẹ bước lại càng lịch kịch ,

             Làu làu tâm lợi ích tṛn đầy

*

                 Cơi Cực Lạc chính là đây ,

           Một trăng hữu ư , ngh́n mây ứng hầu !

                 Xa Muôn Dặm , hợp tâm đầu !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------