Minh B́nh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Thoăt b́nh minh , thấy Minh B́nh

       Tâm Minh là chính , tâm B́nh khéo vun

*

             Tâm Minh suối Tánh tràn tuôn

       Tâm thành rạng rỡ v́ buông thế t́nh

*

             Tâm Minh nên được tâm B́nh

       Mênh mang biển Trí tuyệt xinh Tánh hằng

*

             Tâm Minh cảnh cảnh là trăng

       Bao la vũ trụ giăng giăng một thiền

             Tâm Minh b́nh được đại thiên !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------