La Đà

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Vẻ bạc, vẻ hằng, trăng vẻ thắm

             Giang hồ tha thướt Tánh là châu

             Xênh xang sáu nẻo, tham say đắm

             Quạnh quẽ la đà, Tánh ghé đâu

**

**

       Không trụ hương hoa Tánh ghé thăm

       Thanh thanh bến nước đượm trăng rằm

       Bao cảnh là tâm, bao tỉnh thức

       La đà Tánh thực há xa xăm

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------