Đăm Đăm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Ái Hà ray rứt ḍng sông Trí,

       Khéo dậy can tràng, khéo gợn mây

       Chân Tâm chính thực là tri kỷ ,

       Thăm thẳm hồn ta, chẳng bụi này

*

*

             Nhẫn nại hay t́m , hay hạn chế,

             Tâm t́nh lắng lặng bỏ hờn căm

             Thú vị thiền hành sao xiết kể,

             Trông chừng Tự Tánh đến đăm đăm

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------